Knowledge Forum
   Entrar


Knowledge Forum és la versió comercial del conegut entorn CSILE -Computer Supported Intentional Learning Environment -, creat a finals de la dècada dels vuitanta per Scardamalia i Bereiter amb la finalitat de donar suport a una metodologia d'aprenentatge basada en la creació d'una “comunitat de construcció de coneixement” - Knowledge Building Community - (Scardamalia i Bereiter, 2003).

La idea de partida és que professors i alumnes haurien de treballar de manera similar a la d'una comunitat científica col·laborativa, plantejant problemes i definint objectius, aportant, intercanviant i contrastant idees i informació, col·laborant uns amb uns altres i construint progressivament una base de coneixements compartida.

Amb aquest objectiu, Knowledge Forum permet la creació de diferents espais virtuals per a la discussió o “vistes”, amb una sèrie de suports i eines que tracten de fomentar que els estudiants utilitzin l'escriptura com a mitjà per a aprendre.

Principals funcionalitats:
· Vistes: permeten obrir fòrums per a debatre diferents temes, totes les contribucions dels diferents espais es guarden en una única base de dades que constitueix la base dels coneixements construïts pel grup o grups d'estudiants.
· Bastides (scaffolds): tracten de promoure que els estudiants reflexionin sobre el contingut de la seva contribució a la base de coneixements compartits i, al seu torn, es presenta com una ajuda al lector per a donar sentit al contingut de l'aportació que està llegint. El programa compta amb dos tipus de col·leccions de bastides predeterminades (“Construcció de teories” - La meva teoria, Necessito comprendre, Nova informació…- i “Opinions i debats” - Opinió contrària, Evidència, Exemple...), però el professor pot crear altres segons els objectius educatius que es proposa assolir amb una determinada activitat.
· Anotacions: permet inserir comentaris directament en els missatges elaborats per uns altres, sense canviar el text original.
· Referències: permeten incloure a la contribució un enllaç a un arxiu que el propi usuari o altres participants aporten a l'espai compartit, o bé a fonts externes; les Notes col·laboratives: possibiliten elaborar contribucions conjuntament entre diversos membres del grup d'estudiants.
· Compilació de notes (rise-above): permet reorganitzar les notes existents amb la finalitat de posar de manifest noves relacions o donar suport a noves idees.