TIC i experiències d`aprenentatge dels alumnes fora de l`escola

Amb la generalització de les TIC han aparegut nous contextos d'activitat que ofereixen oportunitats i recursos per aprendre, al mateix temps que s'ha ampliat el potencial dels contextos tradicionals, com la família o l'escola, com a fonts d'aprenentatge.
El present treball analitza la freqüència amb la qual una mostra d'alumnes de tres franges d'edat (10, 13 i 16 anys) participen en activitats intervingudes per les TIC en els contextos no escolars pels quals transiten i les experiències d'aprenentatge associades a aquesta participació.
Per a això, s'adopta un enfocament multimètode que combina l'aplicació d'un qüestionari amb la realització de grups focals i entrevistes individuals. ...(+)L'anàlisi de les dades revela que la participació en activitats amb TIC fora de l'escola és baixa i les experiències d'aprenentatge associades a aquestes activitats són limitades.

A partir d'aquests resultats, se subratlla la importància de què les institucions educatives connectin les experiències d'aprenentatge escolars i no escolars de l'alumnat, i la necessitat de dissenyar estratègies orientades a promoure l'adquisició de les competències digitals necessàries per aprofitar el potencial per aprendre dels nous contextos d'activitat.


  • El Dr. César Coll participa a la taula rodona "Fer recerca a la societat digital, intercultural i glocal" amb la Dra. Maria Teresa Anguera i la Dra. Cristina Alonso al Congrés IRED'19.
  • Presentació de la comunicació “El Lifebook como herramienta de reflexión sobre uno mismo y sobre el propio proceso de aprendizaje” del Projecte Personae en el Congrés IRED'19.
  • Membres de GRINTIE presenten la comunicació “La reflexión como estrategia de personalización del aprendizaje escolar: una pauta para la observación y el análisis de una práctica” del Projecte Personae en el Congrés IRED'19.
  • Membres del GRINTIE presenten la comunicació “La conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela: un caso ilustrativo” en el Congrés IRED'19.
  • Membres de GRINTIE presenten la comunicació "Promover la colaboración entre maestros tutores/as y tutores/as de universidad en “espacios compartidos” de evaluación formativa en el prácticum de Maestro de Educación Primaria" en el Congrés IRED'19.
  • Mauri, Colomina, Onrubia i Ginesta presenten en el Congrés IRED'19 la comunicació “La contribución de la reflexión conjunta entre tutores y estudiantes al desarrollo del conocimiento práctico en el prácticum de formación de maestros”.
  • Porrúa, Rochera i Oller presenten en el Congrés IRED'19 la comunicació “Desarrollo de un cuestionario para evaluar las actividades de evaluación y feedback en educación superior desde la personalización del aprendizaje".
  • Membres de GRINTIE presenten la comunicació “El análisis de una práctica educativa que promueve la conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela” del Projecte Personae en el Congrés IRED'19
  • L'editorial Graó ha publicat un dossier monogràfic sobre la personalització de l'aprenentatge.